VALTELLINA

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, porchetta.